Chương trình được thiết kế dựa trên chuẩn năng lực cốt lõi của tập đoàn, trang bị cho học viên tri thức quản trị hiện đại vài ứng dụng những kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn tốt nhất của FPT cũng như trên thế giới

15635851
readers