HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO FPT

--- o0o ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

CHƯƠNG I: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi

Câu lạc bộ (CLB) được thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện, có trách nhiệm của các cán bộ FPT, có quan tâm đến lĩnh vực Quản trị Nhân sự

-         Tên đầy đủ tiếng Việt: CLB Quản trị Nguồn nhân lực

-         Tên tiếng Anh: Human Resource Management Club

-         Tên viết tắt: HRC

-         Trụ sở đặt tại: Học viện Lãnh đạo FPT – Tầng 14 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội.

-         Địa chỉ điện tử: http://fli.com.vn

Điều 2. Mục đích

Cán bộ, chuyên gia Nhân sự (Human Resource Team - HRT) là những người làm công tác nhân sự chuyên trách, có vai trò tư vấn các chính sách, chiến lược nhân sự, thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhân sự và quản lý thông tin nhân sự của Tập đoàn.

Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý là những người trực tiếp phải ra quyết định về nhân sự của bộ phận mình phụ trách, với sự tham vấn của HRT.

HRC ra đời với mục đích làm cầu nối giữa những nhà Lãnh đạo, Quản lý và những người làm Nhân sự để cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau giải quyết các vấn đề nhân sự, cũng như nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực quản trị Nguồn nhân lực.

CHƯƠNG II:  CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Điều 3. Chức năng:

 

-         Tạo điều kiện để các nhà quản lý, lãnh đạo FPT tin cậy chia sẻ các vấn đề Nhân sự tại bộ phận mình quản lý, từ đó chia sẻ với nhau hướng giải quyết vấn đề thiết thực, hiệu quả.

-         Là một kênh độc lập, khách quan tư vấn cho Lãnh đạo tập đoàn các vấn đề Nhân sự.

-         Hỗ trợ các thành viên giao lưu và nâng cao kiến thức quản trị nhân sự thông qua việc chia sẻ các kinh nghiệm trong và ngoài FPT.

Điều 4. Nhiệm vụ

-         Hoạt động theo đúng Điều lệ đã được phê duyệt

-         Chia sẻ vốn kiến thức và kinh nghiệm xử lý các vấn đề Nhân sự trong quá trình quản lý lãnh đạo của các thành viên.

-         Cung cấp, chia sẻ các thông tin, tài liệu trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự.

 

CHƯƠNG III: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG – CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động:

-         CLB do Học viện Lãnh đạo FPT thành lập, quản lý và bảo trợ, hoạt động  theo Cương lĩnh Học viện Lãnh đạo FPT

-         Hoạt động trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phi lợi nhuận

-         Tuân thủ các quy định của Tập đoàn và pháp luật Việt nam.

 

Điều 6. Các hoạt động của CLB:

Các hoạt động của CLB bám sát 5 nguyên lý cốt lõi của Cương lĩnh Học viện Lãnh đạo FPT:

TT

Hoạt động

Tuân theo nguyên lý

1.

Tổ chức các buổi phân tích, chia sẻ hướng giải quyết cho các vấn đề nhân sự thực tế mà các thành viên gặp phải

Học từ thực tiễn

2.

Tổ chức các chuyến đi thăm và đón tiếp các công ty khác để học tập, giao lưu kinh nghiệm

Học từ thực tiễn

3.

Tổ chức các buổi sinh hoạt để gắn kết mối quan hệ của các hội viên

Tôi luyện Tinh thần FPT

4.

Tổ chức các diễn đàn chia sẻ các ý tưởng trên kênh thông tin trực tuyến của FLI &FPT

Định hướng học tập 2.0

Khơi nguồn sáng tạo về quản lý và các thay đổi lớn trong Tập đoàn

5.

Thực hiện các cuộc khảo sát, thu thập dữ liệu để đánh giá các vấn đề nhân sự, từ đó tư vấn cho lãnh đạo tập đoàn

Khơi nguồn sáng tạo về Quản lý và các thay đổi lớn trong Tập đoàn

6.

Tham vấn cho các chương trình đào tạo, các hoạt động nhân sự của Tập đoàn

Phát triển bằng Chất lượng và hiệu quả

 

 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức:

 

CLB hoạt động dựa trên sự điều hành của Ban chủ nhiệm (BCN), gồm:

 

-         Chủ nhiệm: Phụ trách điều hành mọi hoạt động của CLB, lên kế hoạch hoạt động của CLB

-         Ban chuyên môn: Phụ trách các nhóm chuyên môn cho từng mảng hoạt động của CLB

-         Ban hoạt động: Chịu trách nhiệm điều phối, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch

-         Ban truyền thông: Xây dựng hình ảnh, viết tin bài, ghi hình, quay phim, …. cho mọi hoạt động của CLB.

-         Thư ký: Quản lý hồ sơ, thông tin, lịch làm việc của CLB

 

BCN là những thành viên có chuyên môn, tâm huyết và trách nhiệm, được bầu ra trên cơ sở tự ứng cử ở nhiệm kỳ đầu tiên. Từ các nhiệm kỳ sau, BCN sẽ do Hội viên bầu. Nhiệm kỳ của BCN là 12 tháng

 

Điều 8. Nhiệm vụ của BCN

-         Duy trì và phát triển CLB, đảm bảo mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của CLB

-         Phát triển hội viên

-         Truyền thông về CLB

-         Tạo nguồn tài chính bổ sung và quản lý thu chi của CLB

-         Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động của CLB

-         Báo cáo hiệu quả hoạt động và tài chính của CLB định kỳ 6 tháng/lần.

 

Điều 9. Quyền hạn của BCN

 

-         Được kết nạp Hội viên mới, khai trừ những Hội viên có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chung của CLB

-         Được đề xuất sửa đổi điều lệ

-         Được đưa ra các quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với Hội viên.

CHƯƠNG IV : HỘI VIÊN

Điều 10. Đối tượng tham gia:

-         Cán bộ Quản lý, Lãnh đạo FPT

-         Cán bộ, chuyên gia Nhân sự FPT và những chuyên gia Nhân sự đủ điều kiện tham gia khác.

-         Có nguyện vọng và tự nguyện tham gia CLB.

Điều 11. Điều kiện tham gia

-         Thực hiện các thủ tục đăng ký theo yêu cầu

-         Cam kết thực hiện đúng điều lệ và các quy định của CLB

-         Nhóm thành viên sáng lập đương nhiên là Hội viên Câu lạc bộ.

Điều 12. Quyền lợi của hội viên:

-         Được phát triển kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị nhân sự.

-         Được cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến Quản trị Nhân sự.

-         Được hưởng các lợi ích vật chất và tinh thần do CLB tạo ra..

-         Được tham gia ứng cử và bầu cử BCN theo từng nhiệm kỳ.

-         Được đóng góp ý kiến với BCN để nâng cao chất lượng của CLB.

 

Điều 13. Trách nhiệm của hội viên:

-         Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ và Quy định của CLB

-         Tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB. Thông báo cho BCN về việc tham gia hay vắng mặt tại các hoạt động theo yêu cầu của BCN

-         Góp phần xây dựng và quảng bá hoạt động của CLB.

-         Thường xuyên viết bài, cho ý kiến về các buổi sinh hoạt trên trang web chính thức của CLB

-         Hội viên vắng mặt (không tham gia sinh hoạt) liên tiếp 3 tháng liền sẽ bị thu hồi quyền lợi Hội viên

 

CHƯƠNG V: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 14. Tài chính của CLB

a/ Nguồn thu:

-         Lệ phí gia nhập và hội phí hàng quý/năm của Hội viên. Mức thu do BCN đề xuất và Lãnh đạo FLI phê duyệt (nếu có).

-         Ngân sách được duyệt của FLI

-         Xin tài trợ

b/ Sử dụng kinh phí:

-         Tất cả kinh phí có được đều sử dụng cho việc duy trì và tổ chức các hoạt động của CLB trên nguyên tắc công khai, minh bạch.

-         Trường hợp CLB giải thể thì phần kinh phí thu được từ hội viên sẽ được cân đối hợp lý để trả lại cho hội viên

c/ Nguyên tắc thu chi:

-         Hợp lý, tiết kiệm, công khai, minh bạch

-         Phù hợp với quy định tài chính của FPT và Nhà nước

-         BCN có trách nhiệm lập dự toán và điều hành việc thu chi và báo cáo thường kỳ (trùng với kỳ báo cáo và kế hoạch của FLI)

Điều 15. Khen thưởng và kỷ luật

-         Khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được BCN khen thưởng.

-         Kỷ luật: Các tập thể, cá nhân vi phạm điều lệ CLB sẽ do BCN quyết định thi hành kỷ luật. Trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm khác, xâm hại đên quyền lợi của CLB, BCN sẽ yêu cầu các cơ quan chủ quản can thiệp.

 

CHƯƠNG VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

-         Điều lệ này gồm 6 Chương và 15 Điều có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.

-         BCN có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này cho các hội viên.

-         Việc sửa đổi điều lệ phải được sự đồng ý của của Học viện Lãnh đạo FPT và 50% Hội viên.

-         Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa chính sách, văn bản, chỉ đạo … của BCN với những chính sách, văn bản, chỉ đạo … của FLI thì sẽ áp dụng theo những chính sách, văn bản, chỉ đạo … của FLI.

 

 

Hà Nội, ngày 20  tháng 09 năm 2010

HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO FPT

Giám đốc Điều hành

(đã ký)

Bùi Quang Ngọc

15163677
readers