ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ KINH DOANH DỰ ÁN
CHƯƠNG I: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, TÔN CHỈ
Điều 1. Tên gọi
Câu lạc bộ (CLB) được thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện, có trách nhiệm của các cán bộ FPT, có quan tâm đến lĩnh vực Kinh doanh và triển khai dự án.
- Tên đầy đủ tiếng Việt: CLB Kinh doanh dự án
- Tên tiếng Anh: Project Business Club
- Tên viết tắt: PBC
- Trụ sở đặt tại: Phòng Học viện Lãnh đạo – Tầng 14 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ điện tử: www.fpt20.com/fli
Điều 2. Mục đích và tôn chỉ
Mục đích:
- Tập hợp các cán bộ FPT có kinh nghiệm về kinh doanh và triển khai dự án có mong muốn chia sẻ và học hỏi trong lĩnh vực này.
- Hỗ trợ, gợi ý cho các thành viên xử lý các vấn đề gặp phải trong quá trình kinh doanh và triển khai dự án
- Nâng cao kiến thức, kỹ năng về kinh doanh và triển khai dự án cho các thành viên thông qua việc chia sẻ các kinh nghiệm trong và ngoài FPT
Tôn chỉ: “Tin tưởng, cởi mở, tự nguyện cùng có lợi”
CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
Điều 3. Chức năng:
Tạo điều kiện để các thành viên FPT làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và triển khai dự án làm quen, giao lưu và cùng chia sẻ các bài học thành công, thất bại và học hỏi các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực này.
Điều 4. Nhiệm vụ
- Hoạt động theo đúng Điều lệ đã được phê duyệt
- Chia sẻ vốn kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và triển khai dự án trong tập đoàn
- Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và triển khai dự án
CHƯƠNG III: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG – CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 5. Nguyên tắc hoạt động:
- CLB do Học viện Lãnh đạo FPT thành lập, quản lý và bảo trợ, hoạt động theo Cương lĩnh Học viện Lãnh đạo FPT
- Hoạt động trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phi lợi nhuận
- Tuân thủ các quy định của Tập đoàn và pháp luật Việt nam.
Điều 6. Các hoạt động của CLB:
- Tổ chức các buổi phân tích, chia sẻ những bài học thành công, thất bại trong quá trình kinh doanh và triển khai dự án.
- Tổ chức các buổi phân tích, chia sẻ những vấn đề phát sinh trong các dự án đang triển khai.
- Tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh và triển khai dự án
- Tổ chức các buổi sinh hoạt để gắn kết mối quan hệ của các hội viên
- Tổ chức các chuyến đi thăm và đón tiếp các công ty khác để học tập, giao lưu.
- Giao lưu với các CLB khác trong và ngoài FPT.
- Các hoạt động tôn vinh nghề quản trị dự án.
Điều 7. Cơ cấu tổ chức:
CLB hoạt động dựa trên sự điều hành của Ban chủ nhiệm (BCN), gồm:
- Chủ nhiệm: Phụ trách điều hành mọi hoạt động của CLB
- Phó chủ nhiệm: Phụ trách chuyên môn
- Ủy viên: Phụ trách tài chính, hội viên, đối ngoại, và tổ chức các hoạt động như đã nêu trong điều 6
- Thư ký: Quản lý hồ sơ, thông tin, lịch làm việc của CLB
BCN là những thành viên có chuyên môn, tâm huyết và trách nhiệm, được bầu ra trên cơ sở tự ứng cử ở nhiệm kỳ đầu tiên. Từ các nhiệm kỳ sau, BCN sẽ do Hội viên bầu. Nhiệm kỳ của BCN là 1 năm.
Điều 8. Nhiệm vụ của BCN
- Duy trì và phát triển CLB, đảm bảo mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của CLB
- Phát triển hội viên
- Truyền thông về CLB
- Tạo nguồn tài chính bổ sung và quản lý thu chi của CLB
- Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động của CLB
- Báo cáo hiệu quả hoạt động và tài chính của CLB định kỳ 6 tháng/lần.
Điều 9. Quyền hạn của BCN
- Được kết nạp Hội viên mới, khai trừ những Hội viên có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chung của CLB
- Được đề xuất sửa đổi điều lệ
- Được đưa ra các quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với Hội viên.
CHƯƠNG IV : HỘI VIÊN
Điều 10. Đối tượng tham gia:
- Cán bộ FPT level 3 trở lên
- Có quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh và triển khai dự án
- Có nguyện vọng và tự nguyện tham gia CLB.
Điều 11. Điều kiện tham gia
- Tự nguyện gửi đăng ký đến BCN theo đúng biểu mẫu và được BCN chập nhận
- Cam kết thực hiện đúng điều lệ CLB
- Đóng hội phí đầy đủ đúng thời hạn.
- Hội viên sáng lập đương nhiên là Hội viên chính thức và được đề cử vào BCN nhiệm kỳ đầu tiên.
Điều 12. Quyền lợi của hội viên:
- Được phát triển kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và triển khai dự án.
- Được cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến kinh doanh và triển khai dự án trong khuôn khổ năng lực đáp ứng của CLB.
- Được hưởng các lợi ích vật chất và tinh thần do CLB tạo ra.
- Có cơ hội tham gia tất cả các hoạt động của CLB.
- Được tham gia ứng cử và bầu cử BCN theo từng nhiệm kỳ.
- Được rút khỏi CLB với điều kiện có thông báo chính thức cho BCN.
- Được đóng góp ý kiến với BCN để nâng cao chất lượng của CLB.
Điều 13. Trách nhiệm của hội viên:
- Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ CLB
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB. Thông báo cho BCN về việc tham gia hay vắng mặt tại các hoạt động theo yêu cầu của BCN
- Góp phần xây dựng và quảng bá hoạt động của CLB.
- Thường xuyên viết bài, cho ý kiến về các buổi sinh hoạt trên trang web chính thức của CLB
- Đóng lệ phí và hội phí đầy đủ và đúng hạn
- Hội viên vắng mặt (không tham gia sinh hoạt) liên tiếp 3 tháng liền sẽ bị thu hồi quyền lợi Hội viên
CHƯƠNG V: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 14. Tài chính của CLB
a/ Nguồn thu:
- Lệ phí gia nhập và hội phí hàng quý/năm của Hội viên. Mức thu do BCN đề xuất và Lãnh đạo FLI phê duyệt.
- Ngân sách được duyệt của FLI
- Xin tài trợ
b/ Sử dụng kinh phí:
- Tất cả kinh phí có được đều sử dụng cho việc duy trì và tổ chức các hoạt động của CLB trên nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Trường hợp CLB giải thể thì phần kinh phí thu được từ hội viên sẽ được cân đối hợp lý để trả lại cho hội viên
c/ Nguyên tắc thu chi:
- Hợp lý, tiết kiệm, công khai, minh bạch
- Phù hợp với quy định tài chính của FPT và Nhà nước
- BCN có trách nhiệm lập dự toán và điều hành việc thu chi và báo cáo thường kỳ (hàng quý).
Điều 15. Khen thưởng và kỷ luật
- Khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được BCN khen thưởng.
- Kỷ luật: Các tập thể, cá nhân vi phạm điều lệ CLB sẽ do BCN quyết định thi hành kỷ luật. Trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm khác, xâm hại đên quyền lợi của CLB, BCN sẽ yêu cầu các cơ quan chủ quản can thiệp.
CHƯƠNG VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Điều lệ này gồm 6 Chương và 15 Điều có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.
- BCN có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này cho các hội viên.
- Việc sửa đổi điều lệ phải được sự đồng ý của của Học viện Lãnh đạo FPT và 50% Hội viên.
- Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa chính sách, văn bản, chỉ đạo … của BCN với những chính sách, văn bản, chỉ đạo … của FLI thì sẽ áp dụng theo những chính sách, văn bản, chỉ đạo … của FLI.
Hà Nội, Ngày 01 tháng 05 năm 2010
HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO FPT
Giám đốc Điều hành
Bùi Quang Ngọc
(đã ký)

15163649
readers