Ông Lê Quang Tiến là giảng viên môn Quản trị Tài chính.

 

Tiểu sử:

Ông Lê Quang Tiến là một trong 13 thành viên sáng lập của Tập đoàn FPT.

Với kinh nghiệm về quản trị tài chính được đúc kết trong những năm cống hiến cho FPT, trong suốt thời gian từ 1988-2009, ông đã thực sự trở thành trụ cột về tài chính cho cả Tập đoàn.

Ông là một trong những đồng tác giả của hệ thống tài chính FPT - một hệ thống tiên tiến và minh bạch vào bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Hệ thống này rất linh hoạt, phù hợp với mọi lĩnh vực hoạt động đa dạng của FPT nhưng đồng thời cũng rất chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và sự trường tồn của cả tập đoàn.

Năm 2002, FPT trở thành công ty cổ phần, ông Lê Quang Tiến được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Tháng 03/2009, ông Lê Quang Tiến thôi giữ chức Giám đốc Tài chính trong chương trình chuyển giao lãnh đạo của Tập đoàn FPT để tập chung vào việc phát triển triến lược cho tập đoàn.

Ông Lê Quang Tiến tốt nghiệp Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Kishinhov, Cộng hòa Moldova; Khoa Quản trị kinh doanh Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Thương mại Hà Nội; Khoa Quản trị kinh doanh cao cấp, Đại học Amos Tuck, Mỹ.

15269845
readers