Ông Hoàng Minh Châu là giảng viên các môn: FPT Way, Quản trị Nhân sự, Quản trị Chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo.


Tiểu sử:

Ông Hoàng Minh Châu là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Là Giám đốc Chi nhánh FPT thành phố Hồ Chí Minh từ ngày đầu thành lập năm 1990 đến 10/2009, ông đã xây dựng từ một tổ chức nhỏ bé, lần lượt vượt qua những công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh để trở thành một đơn vị hàng đầu tại đây.

Ông được coi là linh hồn của văn hoá doanh nghiệp FPT, một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển con người của Tập đoàn.

Năm 2002, FPT trở thành công ty cổ phần, ông Hoàng Minh Châu được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Hoàng Minh Châu tốt nghiệp Khoa Toán, Đại học tổng hợp Kishinhov, Cộng hoà Moldova; Khoa Quản trị kinh doanh cao cấp, Đại học Amos Tuck, Mỹ.

15270100
readers