Ông Hoàng Minh Châu là giảng viên các môn: FPT Way, Quản trị Nhân sự, Quản trị Chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo.
 
 
Ông Phan Phương Đạt là giảng viên môn Quản trị Nhân sự.
 
 
Ông Lê Trung Thành là giảng viên môn Marketing, Thương hiệu.
 
 
Bà Trương Thị Thanh Thanh là giảng viên môn FPT Way, kỹ năng lãnh đạo.  
 
 
Ông Nguyễn Thành Nam là giảng viên môn Truyền thông trong Doanh nghiệp, Kỹ năng lãnh đạo, FPT Way.
 
 
Ông Đỗ Cao Bảo là giảng viên môn Thành công học. Ông là người đưa ra nguyên tắc 4H trong Marketing - phương pháp kinh doanh đặc thù của FIS.
 
 
Ông Bùi Quang Ngọc là giảng viên các môn: FPT Way, Quản trị dự án, Quản trị dịch vụ.
 
 
Ông Trương Gia Bình là Giảng viên môn FPT Way, Quản trị Chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo. Ông đồng thời là người xây dựng hầu hết các lý thuyết quản trị đặc sắc của riêng Tập đoàn FPT như Triết lý FPT, Leadership Building, Ngũ hành, FPT Gene.  
 
 
Ông Lê Quang Tiến là giảng viên môn Quản trị Tài chính.
 
 
Ông Hoàng Nam Tiến là giảng viên môn Quản trị Chiến lược.
 
 
Start«12»End


Page 1 of 2
15269615
readers