Anh Trương Gia Bình là Giám đốc Học viện Lãnh đạo FPT. Anh là người tiên phong trong việc xây dựng và phát triển công tác đào tạo lãnh đạo trong tập đoàn FPT.
 
 
Anh Bùi Quang Ngọc là Giám đốc Điều hành của Học viện Lãnh đạo FPT.
 
 
Phạm Thị Sánh là cán bộ đào tạo phụ trách các lớp học của Học viện Lãnh đạo FPT.
 
 
Nông Thị Bích Vân là cán bộ phụ trách thông tin online của Học viện Lãnh đạo FPT  
 
 
Chị Nguyễn Lệ Hằng là Phó Giám đốc Học viên Lãnh đạo FPT.
 
 


15288503
readers