January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Event: 'Leader Talk T10: Trò Chuyện Với CT FPT Trương Gia Bình' Print
  FLI Club
Date: Thursday, October 17, 2013 - 5:00 pm
Duration: 1 Hour

Chương trình chia sẻ của Chủ tịch Trương Gia Bình về những giấc mơ, khát vọng mới của FPT.15240640
readers