Năm 2012, Sư phụ - Đệ tử (Coaching Forum) là một trong những chương trình trọng điểm của Học viện Lãnh đạo FPT (FLI).
 
Bài giới thiệu về hoạt động Coaching của FLI - đăng trên Chúng ta số 584
 
Chương trình Mentoring dựa theo format YPO Forum, mô hình được lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu vận dụng hiệu quả để tôi luyện phẩm chất lãnh đạo.
 


15164428
readers